top of page

Voordelen simulator

Audit Gaming beoogt met de simulator onderwijs effectiever te maken door ondersteuning van:

 • vergaande integratie van theorie en praktijk, ook tussen vakken

 • meerdere leerstijlen door learning-by-doing 

 • diepgaande voorbereiding en zelfstudie door studenten

 • aantrekkelijke en leuke cases

lees verder...

De simulator is ontwikkeld met de bedoeling om de dynamiek in de accountancy te kunnen volgen en tegelijkertijd op-maat-onderwijs te kunnen bieden. Door het adaptieve karakter, de instelbare complexiteit en combinaties van cases biedt de  simulator  goede mogellijkheden voor integratie met het bestaande onderwijs.

lees verder... 

Effectief onderwijs hoeft niet duur te zijn. De simulator vergt:

 • geen aanvullende investeringen in ICT 

 • geen ontwikkelingskosten: cases zijn kant en klaar beschikbaar

 • lage onderhoudskosten: cases kunnen eenvoudig bijgewerkt en hergebruikt worden

 • betaal naar gebruik

lees verder...​

Voordelen
Effectief onderwijs

Effectief Onderwijs

Aan Accountancy onderwijs worden steeds hogere eisen gesteld:

 • vanuit het beroepsveld worden nieuwe eisen gesteld aan kennis en vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn toepassingen van IT in de bedrijfsomgeving en controle.

 • tegelijkertijd is de roep om een 'rechte rug' en nadruk op softskills en ethisch handelen. 

 • vanuit het onderwijsveld is er de vraag naar hoger onderwijsrendement in termen van studievoortgang en borging van kwaliteit. Borging van kwaliteit is erg belangrijk in het kader van accreditaties. Tegelijkertijd zijn er de uitdagingen om 'bij te blijven' in de onderwijstransities.

 • vanuit de studenten is er de roep om meer persoonlijke en individuele benadering van studenten, gericht op hun eigen (leer)behoeften.

De simulator ondersteunt effectief onderwijs door:

 • een verschuiving van kennisoverdracht naar begripsvorming & oordeelsvorming concreet mogelijk te maken.  Door studenten de simulatorcase individueel of in groepen voor te laten bereiden, kunnen colleges effectiever en diepgaander worden.

 • door manipulatie van (on)opzettelijke fouten en fraudes in de cases kan de professioneel kritische houding van studenten worden versterkt. Uiteraard zijn het aantal en complexiteit van de manipulaties volledig flexibel in te stellen passend bij het beoogde niveau. Naast vaktechnische uitdagingen, bieden de manipulaties goede mogelijkheden voor ethische vraagstukken.

 • vergaande integratie tussen vakken mogelijk te maken. In de figuur hiernaast is een waaier van toepassingsgebieden van de simulator gegeven (niet uitputtend).

Toepassingsgebieden simulator
(klik op vakken voor toelichting)
De simulator ondersteunt diverse accountany vakken, zowel vaktechnische en softskills
 • doordat de simulator een groot aantal bedrijfsgegevens kan simuleren, is het mogelijk één of meer cases te gebruiken in meerdere vakken. 

 • goede mogelijkheden voor presentaties en rollenspellen in colleges, zodat soft-skills en ethische vaardigheden worden getraind

Bestaande literatuur kan worden gebruikt voor de theorie en vraagstukken ter voorbereiding van het maken van de simulator-opdrachten.

De simulator biedt ook mogelijkheden voor fundamenteel en toegepast (scriptie)onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan (toegepast) onderzoek naar:

 • afwegingen en besluitvorming in één van de vakgebieden;

 • effectiviteit van controlemethodologie, zoals risicoanalyses en data-analyses.

Flexibel onderwijs

Flexibel Onderwijs

Accountancy is een vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Als onderwijsorganisatie is het daarom van groot belang flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelen. 

De simulator is ontwikkeld om ondersteuning te bieden voor het flexibel ontwikkelen van onderwijsprogramma's en het flexibel aanpassen van cases om te anticiperen op nieuwe ontwikkelen. 

De simulator is adaptief in opzet, dat wil zeggen dat de cases aan te passen zijn op de gestelde eisen in termen van complexiteit, geselecteerde onderwerpen en integratie met andere onderwijsvormen. Met andere woorden, de cases zijn aan te passen naar het beoogde niveau van kennis en vaardigheden de studenten.

Er zijn meerdere cases beschikbaar of in ontwikkeling die vanwege hun bedrijfstypologie variëren in complexiteit. Ook kunnen de cases worden aangepast door te variëren in omvang, financiële gezondheid, het aantal en complexiteit van toegepaste manipulaties en het combineren van bedrijfstypologieën.

Tot slot zijn er goede mogelijkheden voor het integreren van de simulator met andere onderwijsvormen en software. Bijvoorbeeld, door gebruik van data-analyse software kunnen ERP-tabellen uit de case worden geanalyseerd.

Flexibele opzet simulator
(klik op figuur voor toelichting)
De simulator ondersteunt diverse accountany vakken, zowel vaktechnische en softskills

Ook kan in aanvulling op de vaktechnische onderwerpen, soft-skills worden getraind middels rollenspellen, presentaties en de zakelijke communicatie in woord en geschrift.

Tot slot is er de optie om zelf (bestaande) cases en manipulaties te ontwikkelen en te gebruiken voor eigen onderwijs en indien gewenst tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Efficiënt onderwijs

Efficiënt Onderwijs

De simulator is zo ontwikkeld dat invoering niet duur hoeft te zijn en zelfs kostenvoordelen kan opleveren. De belangrijkste efficiëntie-voordelen hebben betrekking op:

 • geen aanvullende investeringen in ICT vereist

 • duidelijkheid over kosten: betalen per student

Bovendien kunnen bij gebruik van de simulator voorbereidingskosten van een cursus worden verlaagd:

 • hergebruik van cases die flexibel aan te passen zijn, zodat elke hergebruikte casus toch weer uniek te maken is.

 • elke case wordt per jaar automatisch bijgewerkt met de nieuwe tarieven en bedragen. 

 • kant-en-klare standaard cases zijn beschikbaar met veel bedrijfsgegevens.

 

Naast de kostenvoordelen is de efficiëntere inzet van de kennis en vaardigheden van docenten wellicht het grootste voordeel. Door toepassing van de simulator kan het karakter van de colleges verschuiven van primair kennisoverdracht naar  vaardigheidstraining. Deze verschuiving geeft mogelijkheden tot verdieping van de colleges.

 

Efficiënt onderwijs door simulator
(klik op vakken voor toelichting)

Tegelijkertijd biedt het simulatieonderwijs mogelijkheden tot meer interactieve onderwijsvormen, effectievere voorbereiding van de colleges door studenten en daardoor mogelijk tot minder colleges. De interactie met studenten en tijdswinst kunnen weer worden ingezet voor meer persoonlijke begeleiding en coaching van studenten.

Ook is het mogelijk zelf cases te ontwikkelen voor eigen gebruik en/of voor het tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden.

bottom of page